Projekty UE

 

Nazwa beneficjenta: P.H.U Classcom Sp. z o.o.

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy Classcom poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa"

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN brutto

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się
na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

DOTACJE NA INNOWACJE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Nazwa beneficjenta: P.H.U Classcom Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zapewnienie usług szerokopasmowego internetu w województwie małopolskim przez firmę CLASSCOM.

Wartość projektu: 7 508 814,23 PLN brutto

Okres realizacji: od 01.01.2013 do 31.12.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

DOTACJE NA INNOWACJE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Nazwa beneficjenta: P.H.U Classcom Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju firmy Classcom.

Wkład Unii Europejskiej: 10 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu: 12 500,00 PLN netto

Okres realizacji: od 1.07.2011 do 30.12.2011

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


 

DOTACJE NA INNOWACJE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Nazwa beneficjenta: P.H.U Classcom Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2 306 268,45 PLN brutto

Okres realizacji: od 01.07.2011 do 31.12.2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


 ARCHIWUM: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju firmy Classcom.

Numer referencyjny projektu: WND-POIG.06.01.00-12-274/10

Termin realizacji projektu: 01.07.2011-30.11.2011

 

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

Do pobrania: