Dane Osobowe

Załącznik nr 4 do Umowy abonenckiej


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Classcom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 9, 30-126 Kraków.

 2. Wnioski, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: iod@classcom.pl, pisemnie na adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 9, 30-126 Kraków

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@classcom.pl.

 4. Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas niebędny dla realizacji i rozliczenia umowy,

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w zakresie rachunkowości i podatków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez czas wymagany przepisami prawa,

  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - takich jak: dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami, analiza realizacji umów, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO - przez czas realizacji umowy oraz okres przedawnienia roszczeń po zakończeniu umowy,

  4. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu cofnięcia zgody.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, w tym obsługującym w zakresie podatkowym, rachunkowym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, biurom informacji gospodarczej, dostawcom usług pocztowych, bankom.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi.

 8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

 10. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, należy złożyć wniosek na jeden z adresów wskazanych w punkcie 2 - powyżej.

 11. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 12. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL lub nr dowodu tożsamości jest niezbędne dla zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy. Podanie pozostałych danych kontaktowych, w szczególności adres - jest wymagane w celu prawidłowej realizacji umowy.